تبلیغات
ادبیات فارسی - استعاره‌های مفهومی شهید و شهادت در شعر دفاع مقدس (چکیدۀ مقاله)
>
تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395
نویسنده : مجتبی معروف

 استعاره‌های شهید و شهادت در شعر دفاع مقدس بر اساس استعارة مفهومی

(ارائه شده در همایش ملّی ادبیات پایداری، دانشگاه گیلان ـ پنجم خرداد 1395)

مجتبی معروف*

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

چکیدۀ فارسی

شعر دفاع مقدّس بخش عمده‌ای از ادبیات معاصر را شامل می‌شود و مفهوم شهادت از مفاهیم اصلی و بنیادی شعر دفاع مقدّس است. شهید و شهادت در شعر فارسی، چه در گذشته و چه دوران دفاع مقدّس با استفاده از اصطلاحات و تعبیرات متفاوتی استعاره‌سازی شده است. مقالة حاضر با استفاده از نظریة «استعارة مفهومی» که یکی از دیدگاه‌های رایج در علوم شناختی است، به بررسی استعاره‌های شهید و شهادت در شعر دفاع مقدّس می‌پردازد.

آثار بررسی شده در این تحقیق عبارتند از: 1ـ‌ «از نخلستان تا خیابان: مجموعه شعر»، سرودة علی‌رضا قزوه 2ـ «به روایت ققنوس: مجموعه سروده‌های دفاع مقدّس»، سرودة غلامحسین عمرانی 3ـ «هشت فصل سرخ و زرد: مجموعه اشعار دفاع مقدّس»، سرودة سیمین‌دخت وحیدی 4ـ «مست برخاستگان»، سرودة نصرالله مردانی.

با نگاهی به استعاره‌های شهید و شهادت، در آثار بررسی شده، حوزه‌های استفاده شده به عنوان مبدأ برای شهید به ترتیب بسامد،‌ عبارتند از:‌ گل، پرنده، ستاره، درخت و یک مورد آینه. بنابراین گل و به‌خصوص گل لاله در فرایند استعاره‌سازی بیشترین کاربرد را داشته است. قلمرو منبع برای شهادت عبارتند از: پرواز، راه، دری به سوی خدا، شراب، کهکشان، ولادت، شهد، مکان، حیات

واژه‌های کلیدی: شهید، شهادت، استعارۀ مفهومی، دفاع مقدّس.* دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد. E-mail: mojtabamaaroof@gmail.com

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Metaphors of Martyr and Martyrdom Sacred Defense Poetry Based on Conceptual Metaphors

 

Mojtaba Maroof*

PhD student of Persian language and literature

 

Abstract

Holy Defense Poetry is major part of contemporary literature and the concept of martyrdom is the main concepts and foundation of Sacred Defense Poetry. Martyr and martyrdom in Persian poetry, if in the past or holy war is using different terminology and interpretation of the metaphor. This paper uses the theory of "conceptual metaphors" which is a popular view in cognitive science, to investigate the metaphors of martyr and martyrdom in the Holy Defense poetry.

Tasks examined in this study include:1. "AZ nakhlestan ta khiaban: a collection of poems", written by Alireza Qazveh. 2. "according to Phoenix: Sacred Defense poetry collection", written by Gholam Hossein Omrani. 3. "Red and yellow eight chapters: Sacred Defense poetry collection "composed by Simindokht Vahidi. 4." Mast barkhastegan (Drunk getting up) ", written by Nasrallah Mardani.

 Looking at the Metaphors of martyr and martyrdom, in the examined tasks, areas that used as a source for the frequency martyr include flowers, birds, stars, trees and a mirror. So flowers, especially tulips, in the process of metaphor are the most widely used. source domain to testify include: flight, way, door to God, wine, galaxy, birthday, nectar, location, life

Keywords: martyr, martyrdom, conceptual metaphor, sacred defense.* Ferdowsi University of Mashhad. E-mail: mojtabamaaroof@gmail.com

 
آخرین مطالب