تبلیغات
ادبیات فارسی - نمونه سئوالات دانشجویان ـ زبان و نگارش فارسی
>
تاریخ : شنبه 19 دی 1388
نویسنده : مجتبی معروف
نمونه سئوالات فارسی عمومی ـ  زبان و نگارش فارسی (سؤالات دانشجویان)

ـ کدام گزینه جزء مراحل نگارش نیست ؟

الف ـ تفکر ودقت ،تهیه طرح                                    ب - گردآوری اطلاعات، تهیه پیش نویس

ج ـ  تهیه پیش نویس و خواندن و اصلاح آن                 د- اختصار، وحدت موضوع

 

ـ کدام یک جزء انواع نثر نیست ؟

الف – مسجع    ب- مرسل     ج-سپید      د - مصنوع و فنی

 

 - در شیوه ی نگارش مقاله، کدام مورد صحیح است؟

الف) در نوشته ی طنز هدف اصلی ایجاد ارتباط با مخاطب است.

ب) در نوشته ی تحقیقی و علمی نویسنده کمک می کند به ارشاد جامعه وحرکت به سوی ترقی تکامل، تقویت حس انسان دوستی و.....

ج) در نوشته های طنز هدف اصلی انتقاد است.

د) در نوشته ی تحقیقی نویسنده  شرح مو شکافانه ای از صحنه می دهد.

 

- شیوه ی تحقیق عمومی  به دو طریق .............. و ................... انجام می گیرد

 

ـ کدام گزینه در مورد ترتیب مراحل نگارش صحیح است ؟

الف) تهیه ی طرح ـ تفکرو دقت ـ گرد آوری  اطلاعات ـ تهیه ی پیش نویس ـ خواندن پیش نویس و اصلاح آن از نظر انشایی ودستوری و  ... ـ پاک نویس کردن مقاله ـ مطالعه وبررسی  دقیق مفاله

ب) تفکرو دقت ـ  تهیه ی طرح ـ  گرد آوری  اطلاعات ـ تهیه ی پیش نویس ـ خواندن پیش نویس و اصلاح آن از نظر انشایی ودستوری و  ... ـ پاک نویس کردن مقاله ـ مطالعه وبررسی  دقیق مفاله

ج) تهیه ی طرح ـ تفکرو دقت ـ گرد آوری  اطلاعات ـ تهیه ی پیش نویس ـ خواندن پیش نویس و اصلاح آن از نظر انشایی ودستوری و  ... -  مطالعه وبررسی  دقیق مفاله - پاک نویس کردن مقاله

د)هیچکدام

ـ کدام یک از موارد زیر از شیوه های تحقیق نمی باشد؟
الف.تحقیق عمومی
ب.مراجع و مؤسسات
ج.تحقیق کتابخانه ای
د.مشاهده

ـ در این نوع نوشته، «نویسنده صحنه ها را با دقت و مو شکافانه شرح می دهد و زشتی ها و زیباییها و حالات روحی قهرمانان را چنان تصویر می کند که خواننده وشنونده آن را در ذهن خود ترسیم کند»
الف.شرح حال
ب.توصیفی و تشریحی
ج.طنز
د.علمی

 

ـ هدف اصلی در نوشته های طنز ............. است

 

ـ گزارشهای ادواری از کدام نوع از انواع گزارش است؟

الف)تحصیلی       ب)اداری

ج)تحقیقی          د)هیچکدام

 

ـ کدام یک از گزینه های زیر مربوط به مقاله هایی در شرح احوال است؟

الف)خطابه در مرگ بزرگان              ب)بیان مشکلات درعین شوخی

ج)ایراد قطعه در محفل بزرگان          د)گزینه 3وا

 

ـ گیراترین وکو بنده ترین اثر انتقادی، ........... است

 

ـ نثر حدود العالم جزو کدام یک از نثرهای زیر به شماار می آید؟

الف)مسجع         ب)متکلف          ج)مرسل           د)فنی

 

ـ اساس کار در نوشته های علمی-استدلالی بر پایه............. است؟

الف)تخیل            ب)عاطفه          ج)ذوق و احساس             د)برهان

 

ـ همه شاعران به جز .......... به سبک خراسانی شعر سروده اند؟

الف)عنصری        ب)فرخی سیستانی        ج)منوچهر دامغانی           د)خاقانی

 

ـ برای به نظم درآمدن قصه ها و افسانه های طولانی از كدام  قالب شعری استفاده می شود؟

الف ـ قصیده

ب ـ غزل

ج ـ قطعه

د ـ مثنوی

 

ـ کدام گزینه اثرهای خوب نثر مصنوع و فنی می باشد؟

الف) مرزبان نامه ، جها نگشای جوینی                    ب) مرزبان نامه،گلستان سعدی

ج) جهانگشای جوینی ، کیمیای سعادت                   د) مرزبان نامه ، کیمیای سعادت    

 

ـ نثر درلغت به چه معنی است ؟

الف) افشانده  و پراکنده                 ب) آواز پرندگان

ج) به یکدیگر پیوستن                    د) حدیث عشق و عاشقی گفتن

 

ـ کار مشاهده در تحقیق حتی المقدور باید فردی باشد نه گروهی. ص  - غ

ـ  نخستین گام در راه نگارش مقاله گردآوری اطلاعات است.  ص  - غ
موضوعات مرتبط: سؤ الات فارسی عمومی ,
آخرین مطالب