تبلیغات
ادبیات فارسی - نمونه سئوالات دانشجویان ـ متون ادب فارسی
>
تاریخ : شنبه 19 دی 1388
نویسنده : مجتبی معروف
نمونه سؤالات فارسی عمومی ـ متون ادب فارسی (سؤالات دانشجویان)

ـ درکدام بیت آرایه تضاد وجود ندارد ؟

الف- دگر باخردمند مردم نشین       که نادان نباشد برآیین ودین

ب-برندازبرای دلی بارها                 خورند از برای گلی خارها

ج-فهم سخن چون نکند مستمع     قوت طبع از متکلم مجوی

د- نیفتاده بر دست دشمن اسیر     به گردش نباریده باران تیر

 

ـ معنی کدام واژه درست نیست ؟

الف- فاصد: بدکار              ب ـ سلب: جامه

ج- تماثیل: پیکرها             د- صلاح: شایسته

 

ـ کدام زیبایی ادبی دربیت زیر نیست ؟

برق ازشوق که می خندد بدین سان قاه قاه

ابر ازهجر که می گرید بدین سان زار زار

الف-  تلمیح        ب- تشخیص

ج ـ تکرار             د- تضاد

 

ـ املای واژگان کدام عبارت درست است ؟

الف) شیخ گفت:روا باشد مغریان آیتی بخوانند.

ب) کاغذ چرا بعضی سیاه می کنی و حواشی اوراق سفید می گزاری؟

ج) هر که این نشناسد نصیب وی از راه دین قشور بود واز حقیقت و لب دین محجوب بود.

د) ایشان را وقت خوش گشت و بگریستند،شیخ برخواست و بیرون آمد.

 

ـ این سوال را این همه قدر و خطر نیست" یعنی:

الف) این سوال این قدر هم که فکر می کنی خطرناک نیست.

ب) این سوال این ارزش را ندارد که خودت را به خطر بیفکنی.

ج) این سوال و گدایی اگرچه خطری ندارد اما انسان را بی قدر و بی ارزش می کند.

د) این سوال ارزش و اهمیت زیادی ندارد.

 

ـ "شیخ پای از رکاب بگردانید" یعنی: شیخ.......

الف) دار فانی را وداع گفت.            ب) سوار اسب نشد.

ج) پیاده شد.                               د) پایش در رفت و پیچ خورد.

 

ـ ابیات زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر                  غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد؟

کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست           چرا به دانه ی انسانت این گمان باشد؟

الف) مرگ همه ی آفریده ها

ب) غروب به خورشید و ماه ضرری نمی رساند.

ج) در پی هم آمدن شب و روز

د) زنده شدن پس از مرگ

 

ـ کدام گزینه درباره ی سعدی درست نیست ؟

الف) شاعر و نویسنده قرن هفتم

ب) مؤلف کتاب بوستان، کتابی منظوم در قالب مثنوی

ج) معاصر مولانا عارف و شاعر بزرگ بوده است.

د) گلستان او نظمی است آمیخته با نثر.

 

ـ منظور از مرغ عجب در بیت زیر چیست؟

ای مرغ عجب ستارگان چینه توست

در روز الست عهد دیرینه توست

الف) انسان            ب) فرشتگان

ج) سیمرع             د) خدا

 

ـ "مشغله برآرند" در عبارت «سگان بازاری سگ صید را مشغله برآرند وپیش آمدن نیارند» یعنی:

الف) سرگرم می کنند

ب) به نوعی مشغول می کنند

ج) پارس می کنند

د) به شوخی می گیرند

 

-------------------------------------

ـ با توجه به ابیات زیر به سوالات پاسخ دهید.

 

1) من از ابر بینم همی باد ونم                    ندانم که نرگس چرا شد دژم

2) به دشمن برت مهربانی مباد                  که دشمن درختی است تلخ از نهاد

3) درختی که تلخ است وی را سرشت         گرش بر نشانی به باغ بهشت

4) ور از جوی خلدش به هنگام آب               به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب

5) سر انجام گوهر به کارآورد                       همان میوه ی تلخ بارآورد

6) امشب ای ماه به درد دل من تسکینی     آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

7) تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من      سر راحت ننهادی به سر بالینی

8) نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید           که کند شکوه ز هجران لب شیرینی

 

1ـ باد و نم در بیت اول به ترتیب استعاره است از ............ و .........

 

2ـ مفهوم کلی ابیات 3تا 5 کدام است؟

 

3ـ آرایه های ادبی به کاررفته دربیت 8رامشخص کنید؟

 

4ـ بارزترین آرایه ی ادبی به کار رفته در بیت 6 کدام است ؟

الف)تشخیص                 ب)کنایه

ج)مراعات النظیر               د)لف ونشر

-------------------------------------

 
موضوعات مرتبط: سؤ الات فارسی عمومی ,
آخرین مطالب