تبلیغات
ادبیات فارسی - سوالات فارسی عمومی (بخش زبان و نگارش فارسی)
>
تاریخ : یکشنبه 15 فروردین 1389
نویسنده : مجتبی معروف

الف) سوالات فارسی عمومی (بخش زبان و نگارش فارسی)

1ـ كدام یك از گزینه های زیردر مورد نقش نویسنده در جامعه، نادرست است؟

الف) دگرگون ساختن روابط حاكم بر اجتماع

ب) برانگیختن شور و احساسات مردم به سود یا زیان یك جریان و یا حاكمیت

ج) دور نشدن نویسنده از جاده حق و حقیقت

د) بیدارسازی و جهت دهی مردم

2ـ در عبارت «فلان را اصلی است پاک و طینتی است صاف، دارای گوهری است شریف و صاحب طبعی است کریم» چه سجعی به كار رفته است؟

الف) متوازی                ب) متوازن           ج) مطرف            د) سجع ندارد

3ـ در این نوع نوشته، «نویسنده صحنه ها را با دقت و مو شکافانه شرح می دهد و زشتی ها و زیباییها و حالات روحی قهرمانان را چنان تصویر می کند که خواننده وشنونده آن را در ذهن خود ترسیم کند».

الف.شرح حال             ب.توصیفی و تشریحی                     ج.طنز                 د. علمی

4ـ اساس کار در نوشته های علمی-استدلالی بر پایه.......................... است؟

الف) تخیل                  ب)عاطفه                 ج) ذوق و احساس                    د) برهان

5ـ همه شاعران به جز .......... به سبک خراسانی شعر سروده اند؟

الف) عنصری          ب) فرخی سیستانی          ج) منوچهر دامغانی             د) خاقانی

6ـ كدام یك از انواع نظم مطلع هم قافیه ندارد؟

الف) غزل                   ب) قصیده                       ج) قطعه              د) رباعی

7ـ اشعار سبك خراسانی از حیث نوع بیشتر در چه قالبی سروده شده است؟

الف) غزل                   ب) قصیده           ج) مثنوی                        د) رباعی

8ـ سبك شعر مولوی و حافظ به ترتیب كدام است؟

الف) خراسانی ـ عراقی             ب) عراقی ـ عراقی             ج) خراسانی ـ هندی          د) خراسانی ـ خراسانی

9ـ برای به نظم درآمدن قصه ها و افسانه های طولانی از كدام  قالب شعری استفاده می شود؟

الف) قصیده                ب)  غزل             ج)  قطعه             د)  مثنوی

 10ـ کدام گزینه اثرهای خوب نثر مصنوع و فنی می باشد؟

الف) مرزبان نامه ، جها نگشای جوینی                            ب) مرزبان نامه،گلستان سعدی

ج) جهانگشای جوینی ، کیمیای سعادت                          د) مرزبان نامه ، کیمیای سعادت    

11ـ نخستین گام در راه نگارش مقاله گردآوری اطلاعات است.        ص        غ

12ـ دوعامل .............................. و .......................... بیش از هر چیز برای كسب مهارت در نگارش می تواد راهگشا باشد.

13ـ  تحقیق عمومی به دو طرق ............................. و ............................انجام می گیرد.

14ـ گزارشها از لحاظ منابع و اندازه به دو نوع .............................. و ............................ تقسیم می شوند.

15ـ گیراترین وکو بنده ترین اثر انتقادی، ...................... است

16ـ عبارات زیر را نشانه گذاری كنید.

لقمان را گفتند  ادب از كه آموختی  گفت  از بی ادبان

پیامبر  ص  می فرماید  مسلمان كسی است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند
موضوعات مرتبط: سؤ الات فارسی عمومی ,
برچسب‌ها: نمونه سؤال ,
آخرین مطالب