تبلیغات
ادبیات فارسی - سوالات فارسی عمومی (بخش متون ادب فارسی)
>
تاریخ : یکشنبه 15 فروردین 1389
نویسنده : مجتبی معروف

ب) سوالات فارسی عمومی (بخش متون ادب فارسی)

1ـ کدام زیبایی ادبی دربیت زیر نیست ؟

برق ازشوق که می خندد بدین سان قاه قاه 

ابر ازهجر که می گرید بدین سان زار زار

الف) تلمیح             ب) تشخیص               ج)  تکرار                د) تضاد

2ـ "این سوال را این همه قدر و خطر نیست" یعنی:

الف) این سوال این قدر هم که فکر می کنی خطرناک نیست.

ب) این سوال این ارزش را ندارد که خودت را به خطر بیفکنی.

ج) این سوال ارزش و اهمیت زیادی ندارد.

د) این سوال و گدایی اگرچه خطری ندارد اما انسان را بی قدر و بی ارزش می کند.

 3ـ "شیخ پای از رکاب بگردانید" یعنی: شیخ.......

الف) دار فانی را وداع گفت.           ب) سوار اسب نشد.           ج) پیاده شد.          د) پایش در رفت و پیچ خورد.

4ـ ابیات زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر

غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد؟

کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

چرا به دانه ی انسانت این گمان باشد؟

الف) مرگ همه ی آفریده ها                ب) غروب به خورشید و ماه ضرری نمی رساند.

ج) در پی هم آمدن شب و روز              د) زنده شدن پس از مرگ

5ـ باد و نم در بیت زیر به ترتیب استعاره است از ............ و .................

من از ابر بینم همی باد ونم                ندانم که نرگس چرا شد دژم

6ـ تلمیح ها و اشاره های ابیات زیر را توضیح دهید.

دوست نزدیك تر از من به من است                    وین عجب تر كه من از وی دورم

 بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست              از خود بطلب هرآنچه خواهی كه تویی

 

 

6ـ واژه هایی را كه زیر آنها خط كشیده شده، معنی كنید؟

چو گویی كه وام خرد توختم
سبزه گشت ازدر سماع و شراب
اگر تاج شاهی سپارد به من
هرآنگه كه برزد یكی باد سرد
ورا هوش در زابلستان بود

 

همه هرچه بایستم آموختم
روز گشت ازدر نشاط و طرب
پرستش كنم چون بتان را شمن
 چو زنگی برانگیخت ز انگشت  گرد
به دست یل پور دستان بود

(...................................)

(...................................)

(...................................)

(...................................)

(...................................)

 

مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست

مردی جوان آنجا گماشته بود، نیشابوری، دبیری نیك، با خط نیكو، مردی آهسته، نیكو لقا و او را خواجه عمید می گفتند.

(...................................)

(...................................)

 

 

7ـ به فارسی روان بازنویسی كنید.

كهسار كه چون رزمه بزاز بد اكنون
خبیث را چو تعهد كنی و بنوازی
به دشمن برت مهربانی مباد

 

گر بنگری از كلبه نداف ندانیش
به دولت تو گنه می كند به انبازی
كه دشمن درختی است تلخ از نهاد
موضوعات مرتبط: سؤ الات فارسی عمومی ,
برچسب‌ها: نمونه سؤال ,
آخرین مطالب