تبلیغات
ادبیات فارسی - کتاب شناسی ادبیات غنایی(2)
>
تاریخ : سه شنبه 17 آذر 1394
نویسنده : مجتبی معروف
از آثار غنایی
مثنوی ازهر و مزهر
مثنوی ازهر و مزهر سروده‌ی حکیم نزاری قهستانی (721-645) بر وزن خسرو نامه‌ی عطّار و خسرو شیرین نظامی، شامل ده هزار بیت که در سال 700 ق. و به نام شمس الدّین علیشاه، والی قهستان سروده است. آغاز مثنوی چنین است:

سپاس و آفرین از حق تعالی
که جان را با خرد داد اتّصالی

شاعر این منظومه را در پنجاه سالگی و به تأثیر از گل و هرمز یا خسرونامه‌ی عطّار ساخته چنان که خود گوید: 

مرا کاین داستان از دست برخاست
بگویم کز کدامین مست بر خاست
تتبّع کرده‌ی عطّار بودم
از آن زین شاخ برخوردار بودم
ز خسرو نامه بهتر داستان نیست
که خسرونامه‌ی او گلستانی است

این مثنوی،‌ گاه به غلط هرمزدنامه نیز شهرت یافته است. ازهر و مزهر چاپ نشده و تنها نسخه‌ی آن با تاریخ کتابت 837 در کتابخانه‌ی لنین گرادموجود است.
________________________
مأخذ: ذوالفقاری، حسن. (1392). یکصد منظومه عاشقانه فارسی. تهران: نشر چرخ.

ادامه دارد....موضوعات مرتبط: کتاب شناسی ,
آخرین مطالب