تبلیغات
ادبیات فارسی - پرسش‌های آزمون پایان ترم (ادبیات غنایی)
>
تاریخ : جمعه 20 آذر 1394
نویسنده : مجتبی معروف
پرسش‌های آزمون پایان ترم ـ درس تحقیق در ادبیّات غنایی
 مقطع دکتری ـ دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان ورودی 1391

1) آیا در پدید آمدن ژانر یا نوع غنایی محتوای آثار نقش دارد یا صورت آنها؟ چرا؟

2)منظور از عشق عذرا چیست؟ این نوع عشق در کدام منظومه یا منظومه های فارسی مطرح است؟

3) به نظر شما مهم ترین عنصر دارای نقش در پدید آمدن جنبۀ غنایی آثار ادبی چیست؟ چرا؟

4) سیر بروز تم غنایی را در انواع مختلف ادب فارسی به اختصار بنویسید.

5) در آثار غنایی فارسی چند جلوه یا چهره از معشوق دیده می شود؟ به نظر شما علّت این تنوّع چیست؟

6)منظومه های غنایی فارسی را از جهت پایان به چند نوع می توان تقسیم کرد؟

7) وضع منظومه های غنایی را از جهت طرفین عشق به اختصار بنویسید.

8) از منابع ادبیّات غنایی چه کتاب هایی را مطالعه نموده اید؟ مزیّت یا شاخصۀ بارز هر یک از آن ها را بنویسید.

 

پاسخ های من به این سؤالات به تفکیک سؤال، در عنوان های جداگانه در ادامه خواهد آمد. خوشحال میشم با نظردادن کامل بفرمایید.

 برخی از منابعی که در پاسخ به سؤالات، مورد استفاده قرار گرفته‌ است:

ـ‌ ذوالفقاری، حسن. (1391). «طبقه بندی داستانهای عاشقانة فارسی». مجلّة تاریخ ادبیات. شماره 3/71 ـ صص 90-77

ـ ـــــــــــــــ . (1392). یکصد منظومة عاشقانة فارسی. تهران: نشر چرخ.

زرین‌کوب، عبدالحسین. (1388). شعر بی دروغ، شعر بی نقاب. تهران: علمی. چاپ دهم.

ـ شمیسا، سیروس. (1383). انواع ادبی. تهران: فردوس. چاپ دهم(ویرایش سوّم).

ـ ــــــــــــــ . (1386). سیر غزل در شعر فارسی(ویرایش دوّم). تهران: نشر علم. چاپ هفتم (اوّل علم).

ـ صادقی گیوی، مریم. (1381). سیمای دو عاشق: لیلی و مجنون از دیدگاه نظامی گنجوی و جامی. تهران: سایه.

ـ مختاری، محمّد. (1378). هفتاد سال عاشقانه: تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر 200 شاعر 1370-1300. تهران: تیراژه.

ـ مدی، ارژنگ. (1371). عشق در ادب فارسی: از آغاز تا قرن ششم. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).

ـ مصطفوی سبزواری، رضا؛ روستایی راد، الهام. (1392). «جلوه حب عذری در منظومه لیلی و مجنون نظامی». عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان). پاییز 1392. شماره 4 (پیاپی 16). صص31-48.

ـ‌ ناصری، فرشته. (1391). «مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران». فصلنامة درّ دری (ادبیّات غنایی، عرفانی). دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 105-122.

ـ «معشوق در شعر فارسی» شبکة اجتماعی کلوب. (آخرین بازنگری 19 اسفند 1391). دسترسی 7 تیر 1393. <http://www.cloob.com/c/shere_no/60310111>

 
موضوعات مرتبط: نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی ,
آخرین مطالب