تبلیغات
ادبیات فارسی - پاسخ ها: (7) وضع منظومه های غنایی را از جهت طرفین عشق
>
تاریخ : جمعه 27 آذر 1394
نویسنده : مجتبی معروف

7) وضع منظومه های غنایی را از جهت طرفین عشق به اختصار بنویسید.

طرفین داستان (عاشق و معشوق) ممکن است دو انسان باشند و نوع غالب این دسته آن است که عاشق و معشوق مذکّر و مؤنّث اند؛ مثل: لیلی و مجنون، وامق و عذرا و در عدّه‌ای قلیل از این منظومه‌ها، عشق از نوع مذکّر است؛ مثل: محمود و ایاز، ناظر و منظور، شاه و درویش.

در دستۀ دوّم، طرفین عشق غیر انسان است؛ مثل: شمس و قمر، گل و بلبل.

در حسن و دل فتّاحی نیشابوری، طرفین داستان و سایر قهرمانان از امور معنوی یا از اعضا و جوارح اند؛ چون: قلب، دل، آب حیات و غمزه. در منظومۀ شمس و قمر خواجه مسعود قمی، قهرمانان از عناصر و اسامی نجومی مثل: شب، روز، فلک، عرش و کرسی انتخاب شده اند. پس عشّاق ممکن است یکی از شکلهای زیر باشد:

ـ دو انسان

مذکّر و مؤنّث: لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و

مذکّر و مذکّر: محمود و ایاز، ناظر و منظور، مهر و مشتری، شاه و درویش

انسان و پری: سام و پری دخت

ـ غیر انسان

دو گیاه: سرو و گل

گیاه و حیوان: سرو و تذرو

نام های نجومی: مهر و مشتری، مهر و ماه، شمس و قمر

اسامی معنی: نازو نیاز، زیبا و رعنا، حسن و دل

 

موضوعات مرتبط: نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی ,
آخرین مطالب