تبلیغات
ادبیات فارسی - پرسش‌های آزمون پایان ترم (تحقیق در مکتب‌های ادبی)
>
تاریخ : شنبه 28 آذر 1394
نویسنده : مجتبی معروف
پرسش‌های آزمون پایان ترم ـ درس تحقیق در مکتب‌های ادبی
 مقطع دکتری ـ دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان ورودی 1391

1ـ منظور از «نماد پردازی محصول فرایند احساس حلول در جهان و اشیاست» چیست؟با ذکر مثال و بحث دربارة نماد و تخیّل توضیح دهید.

2ـ در همة مکتب‌های ادبی همدلی شاعر و طبیعت را به گونه‌ای می‌توان دید. این «همدلی، یگانگی و حلول» را در مکتب‌های ادبی مختلف شعر فارسی بررسی کنید و با شعرای عرب بسنجید.

3ـ‌ چه رابطة هنری و زیبایی شناسانه‌ای میان پارادوکس و نماد می‌توان برقرار کرد؟ بررسی کنید.

4ـ با رجوع به تفاسیر، 5 نماد را در قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی بررسی کنید.

5ـ زمان و مکان در هر یک از مکتب‌های ادبی جایگاه ویژه‌ای دارند. در این مورد بررسی کنید.

6ـ بوطیقای سوررئالیستی یکی از شعرای ایران را با یک شاعر عرب مقایسه کنید.

7ـ‌ مقالاتی را که در دهة هشتاد دربارة مکتب‌های ادبی نوشته شده، بیابید و خلاصه‌ای از آنها را ـ به نحوی که نمایانگر دریافت شما از آن مقاله باشد ـ بنویسید.

8ـ علّت ماندگاری کتاب قلعة حیوانات، اثر جورج اورول انگلیسی، در میان آثار تبلیغی که معمولاً دوامی ندارند، چیست؟

9ـ آیا نومیدی وجه مشترک همة مکتب‌هاست؟ چرا و چگونه؟

10ـ چرا در مکتب رمانتیسم نماد جانشین تمثیل می‌شود؟

11ـ زمینه‌های پیدایش مکتب‌های ادبی را جستجو و بررسی کنید.

12ـ ویژگی‌های مکتب‌های ادبی اروپایی را در ادبیات کودک و نوجوان ایران بررسی کنید.

13ـ رئالیسم جادویی را در یکی از آثار زیر بررسی کنید:

       اهل غرق از منیرو روانی پور 2ـ عزاداران بیل از غلامحسین ساعدی 3 روزگار سپری شدة مردم سالخورده از محمود دولت‌آبادی 4ـ روزگار برزخی از رضا براهنی 5ـ داستان‌های شهرنوش پارسی پور.

14ـ ویژگی‌های مکتب اکسپرسیونیسم را در آثار کافکا و برشت جستجو کنید.

15ـ رابطة‌ اکسپرسیونیست‌ها با کشف و شهود چگونه است؟

17ـ‌ رد پای آرا و اندیشه‌های آبراهام مزلو، روان شناس انسانگرا و پدر جنبش انسانگرایی در روان شناسی،‌ را در مکتب‌های ادبی اومانیسم، ایدآلیسم و ناتورالیسم پیدا کنید و با بررسی مهمترین آثار این مکتب‌ها اصول آن را نشان دهید.

16ـ‌ قصّة پریای شاملو و کتیبة اخوان را با توجه به اصول مکتب‌های منطبق بر آن‌ها بررسی کنید.

18ـ به نظر شما عبارات زیر با توجّه به اصول کدام مکتب ادبی اروپایی نوشته شده‌اند؟ با ذکر دلیل:

19ـ‌ چند نماد از میان نمادهای شخصی نیما، اخوان ثالث، فروغ فرّخزاد، شاملو، شفیعی کدکنی و سپهری انتخاب کنید و دربارة آن‌ها توضیح دهید و با نمادهای مشابه آن در ادبیات عرب مقایسه کنید.

20ـ‌ هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. (دربارة واحد درسی سمینار و مکتب‌های ادبی).


بنا به درخواست بعضی خوانندگان وبلاگ، پاسخ ها به مرور زمان در وبلاگ قرار خواهد گرفت (ان شاء الله). لازم به یادآوری است پاسخها دقیق نیست و در حقیقت کمترین نمره ای که در این مقطع داشتم مربوط به این درس بود (نمره 16).

خوشحال میشم با نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود پاسخها را کامل کنید.

منابع مفید برای پاسخ دادن به این سؤالات

ـ آتش سودا، محمد علی و توللی، اعظم. (1389). « بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان عزاداران بیل». نشریة ادبیات و زبانها: مطالعات ادبیات تطبیقی. شمارة 16. زمستان 1389. صص 11-34.

ـ احمدی، فائزه. (1390). «غادة السمان، شاعر و نویسنده معاصر عرب». نشریة رشد آموزش زبان و ادب فارسی. شمارة 99. پاییز 1390. صص 49-53.

ـ پورخالقی چترودی، مهدخت. (1387). درخت شاهنامه: ارزش‌های فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامه. مشهد:‌ به نشر. چاپ دوّم.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ . (1376). «نماد درخت و ارزش فرهنگی آن در شعر فارسی تا قرن ششم». پایان نامة دکتری دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ‌ پورنامداریان، تقی؛ رادفر، ابوالقاسم؛ شاکری، جلیل. (1391). «بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر». ادبیات پارسی معاصر. سال 2 (1). بهار و تابستان. صص 25-48.

ـ پور نامداریان، تقی و سیدان، مریم. (1388). «بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی». نشریة ادبیات و زبانها: زبان و ادبیات فارسی. شمارة 64. بهار 1388. صص 45-64.

ـ تعاونی(خالقی)، شیرین. (1355). تکنیک برشت. تهران: امیر کبیر.

ـ ثروت، منصور. (1390). آشنایی با مکتب‌های ادبی. تهران: علم. چاپ سوّم.

ـ خرمشاهی، بهاءالّدین و دیگران. (1377). دانشنامة قرآن و قرآن پژوهی. به کوشش بهاءالّدین خرمشاهی. تهران: دوستان [و] ناهید.

ـ ذوالفقاری، محسن و امید علی، حجت اله. (1392). «نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها باهم». فصلنامه تخصصی سبك شناسی نظم و نثر فارسی: بهار ادب.  سال 6(1) (پیایی 19). بهار. صص 189-204.

ـ روزبه، محمدرضا. (1384). «تحلیل و تفسیر شعر کتیبه سروده مهدی اخوان ثالث». نشریة شعر. شماره 42. بهار 1384. صص 20-23.

ـ ستّاری، ‌جلال. (1372). مدخلی بر رمز شناسی عرفانی. تهران: مرکز.

ـ سلاجقه، پروین. (1385). «رئالیسم در ادبیات کودک و نوجوان». نشریة زیبا شناخت. نیمه اول سال 1385. شماره 14. صص 255-266.

ـ سید حسینی،‌ رضا. (1389). مکتب‌های ادبی (دو جلدی). تهران: نگاه.

ـ‌ شاملو، احمد.(1387). مجموعة آثار: دفتر یکم. به کوشش نیاز یعقوبشاهی. تهران: نگاه.

ـ شریفیان، مهدی. (1384). «نماد در اشعار سهراب سپهری». نشریة شناخت. شمارة 45 و 46. بهار و تابستان 1384. صص 113-130.

ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1385). آیینه‌ای برای صداها. تهران: علمی. چاپ پنجم.

ـ ــــــــــــــــــــــ . (1386). صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطوّر ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریة بلاغت در اسلام و ایران. تهران: آگاه. چاپ یازدهم.

ـ ــــــــــــــــــــــ . (1378). هزارة دوّم آهوی کوهی. تهران: علمی. چاپ دوّم.

ـ‌ شمیسا، سیروس. (1391). مکتب‌های ادبی. تهران: قطره. چاپ سوّم.

ـ طباطبایی، محمّد حسین. تفسیر المیزان (جلد 13). مترجم: سید محمّدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ هفتم.

ـ عضیمه، صالح. (1380). معنا شناسی واژگان قرآن: فرهنگ اصطلاحات قرآنی. ترجمة سید حسین سیّدی. مشهد: آستان قدس رضوی.

ـ غراب، راهله. (1384). نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات. مشهد: محقّق.

ـ فتوحی، محمود. (1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن.

ـ فلکی، محمود. (1387). بیگانگی در آثار کافکا و تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی. تهران: نشر ثالث.

ـ لافورگ، رنه و آلندی، رنه. (1374). «نماد پردازی» در اسطوره و رمز: مجموعه مقالات. گردآورنده و مترجم جلال ستاری. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).

ـ معروف، یحیی و ویسی، روشنک. (1391). «بررسی تطبیقی مفهوم نمادین باران در شعر سیاب و اخوان ثالث». نشریة ادبیات تطبیقی. شمارة 7. پاییز و زمستان 1391. صص 175-193.

ـ میرصادقی (ذوالقدر)، میمنت. (1376). واژه نامة هنر شاعری: فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فن شعر و سبک‌ها و مکتب‌های آن. تهران: کتاب مهناز. چاپ دوّم همراه با افزوده‌ها.

ـ نصیری، علی. (1379). «قرآن و زبان نمادین». ادیان و عرفان: معرفت. شمارة 38، مرداد و شهریور. صص 25-43.

ـ نوری، نظام الّدین. (1389). مکتب‌ها، سبک‌ها و جنبش‌های ادبی و هنر جهان تا پایان قرن بیستم. تهران:‌یادوارة اسدی.

ـ یاحقی، محمد جعفر. (1386). فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

ـ یاحقی، محمّد جعفر و سنچولی، احمد. (1390). «نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج». پژوهشنامة زبان و ادب فارسی: گوهر گویا. سال 5(2) (پیایی 18). تابستان. صص 43-64.

 

ـ پاپی،‌ عابدین. (1390). «رمان قلعة حیوانات نوعی ناتورالیست معنایی است ...». شبکة‌ اینترنتی آفتاب (آخرین بازنگری ۱۷ دی ۱۳۹۰). [دسترسی 16 اسفند 1392]. <http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5_1325921917p1.php>

ـ سایت رسمی سهراب سپهری (1390). «سوررئالیسم در شعر سهراب سپهری». [دسترسی 15 اسفند 1392].

<http://www.sohrabsepehri.org/ftopicp-107.html>

ـ‌ عبیری، ‌عباس. (1383). «اکسپرسیونیسم و شهود عرفانی». مجلة الکترونیکی پگاه حوزه. شماره 154. یکم اسفند 1383. [دسترسی 14 اسفند 1392] < http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3814/4013/26723>

ـ‌ قدرتی پور،‌احمد. (1389). «تأملی در هنر و ادبیات اکسپرسیونیستی». وبلاگ شخصی. (آخرین بازنگری 9 شهریور 1389).  [دسترسی 14 اسفند 1392]  <http://ghodratipour.mihanblog.com/post/6>

ـ‌ کرد بچه، لیلا. (). «مقایسة فروغ و غادة السمان». وبلاگ شعر زنان تهران. [دسترسی 14 اسفند 1392]

 <http://zananpoem.blogfa.com/post-73.aspx>

ـ ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد. «مزرعة حیوانات» (آخرین بازنگری ۱۳ ژانویة ۲۰۱۴). [دسترسی 15 اسفند 1392].

>http://fa.wikipedia.org/wiki<مزرعه_حیوانات  

 
موضوعات مرتبط: نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی ,
آخرین مطالب